lửa từ trong bếp

Giữ hoả cho bếp và giữ lửa cho nhà hạnh phúc

82_1

Tất cả các dạng nêu trên đều có thể khắc phục được nếu chủ động tính toán từ đầu, đặt ra các tình huống sinh